Posts

Posts uit april, 2011 weergeven

Eenzaamheid

Waardering

In de motivatietheorie van Abraham Maslow zijn erkenning en waardering belangrijke peilers om tot zelfverwerkelijking te komen. Maslow was samen met Carl Rogers de oprichter van de humanistische psychologie, die ook wel de ‘The Third Way’ wordt genoemd. Naast de dieptepsychologie van Freud, die uitging van de menselijke drift en het behaviorisme van Pavlov, die beweerde dat menselijk gedrag wordt bepaald door straf en beloning; vonden Maslow en Rogers juist dat de mens een ‘gezonde denkende mens’ is, in het bezit van oneindige mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zelfontwikkeling beschouwde hij als een natuurlijk verlangen om te worden wie je in aanleg bent, zonder angst en zonder jezelf te beknotten. Zijn motivatietheorie werd bekend als de Piramide van Maslow. Ze is opgebouwd uit vijf behoefteniveaus; primaire behoeften: kleding, eten, onderdak; zekerheidsbehoeften: veiligheid en bescherming; sociale behoeften: liefde, aanvaarding, ergens ‘bijhoren’; erkenningbehoefte: waarderi…