Posts

Posts uit 2013 tonen

Zorgen en verzorgd worden

De OPD-2, waarover u hieronder kon lezen, onderscheidt zeven psychodynamische conflicten. Een psychodynamisch conflict is een innerlijk conflict van twee opponenten. De twee opponenten in het zorgconflict verwijzen naar de basisbehoefte om bescherming en zorg te geven en ontvangen en zichzelf hiervan te verzekeren; in tegenstelling tot de wens geheel zelfvoorzienend te zijn, dus geen bescherming en zorg nodig te hebben. Mensen met een zorgconflict zijn te onderscheiden in twee typen. Het ene type is afhankelijk en veeleisend. Het basismotief is de angst de ander te verliezen; zij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen door manipulaties. Het andere type is altruïstisch en hun motief is louter goed doen en zichzelf wegcijferen om te voorkomen dat ze worden verlaten. Mensen met een zorgconflict zijn het meest gevoelig een depressie te ontwikkelen. Mevrouw A. 46 jaar, getrouwd en een kind, meldt zich aan met buikklachten. Sinds een jaar heeft zij vaker diaree. Er zijn problemen

OPD

De geoperationaliseerde psychodynamische diagnostiek (OPD) is een dynamisch diagnostisch protocol, ontwikkeld in Duitsland in de jaren '90 wat wordt gebruikt door meer dan 4.000 psychotherapeuten over de gehele wereld. Het protocol is vertaald naar vele talen waaronder het Russisch, Chinees, Engels, Spaans en Italiaans. OPD is net zoals de ‘Diagnostic and Statistical Manual’ (DSM) van de American Psychiatric Association en de ‘International Classification of Diseases’ (ICD) van de World Health Organisation een classificatiesysteem. OPD werkt ook met een meer-assig systeem voor het stellen van een diagnose. De rijkdom van de OPD diagnostiek blijkt daaruit omdat het assensysteem praktisch en betrouwbaar is voor een psychodynamische diagnostiek bij een kortdurende therapiebehandeling en tegelijkertijd meer complexe psychoanalytische concepten bevat. OPD onderzoekt op de eerste as hoe de patiënt zijn ziekte ervaart en aan welke voorwaarden hij voldoet om een psychotherapeutische behan

Embodied communication en Socialbesitas

Wanneer mensen met elkaar praten, wisselen ze niet alleen verbale communicatie uit. Non-verbaal wordt er net zoveel gezegd. Terwijl ze praten wordt het lichaam gebruikt om wat ze zeggen te benadrukken. Gezichtsuitdrukkingen, gebaren met armen en benen zijn er allemaal voor bedoeld om wat er wordt gezegd te bekrachtigen. Face-to-face communicatie, ook genoemd ‘embodied communication’, wordt volgens onderzoekers met de opkomst van internet en smartphone tegenwoordig echt op de proef gesteld. Binnen Europa staat Nederland op de eerste plaats met het grootste aantal huishoudens met een internetaansluiting. In 2011 had 94% van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting, in tegenstelling tot Spanje met slechts 68%. Nog niet zo heel lang geleden (1996) werden aan de Universiteit van Parma (Italië) door Giacomo Rizzolatti de spiegelneuronen ontdekt. Spiegelneuronen zijn actief wanneer je een gedrag ziet dat je kent dus: wat je ziet veroorzaakt een overeenkomstig effect in je hersenen.

Zelfbeleving

Iemand kan in een prima conditie verkeren en toch door slaaptekort, zwaar lichamelijk werk, overmatig alcohol- of druggebruik, een scheiding of het verlies van een naaste volledig uit balans geraken. Het lichamelijk en psychisch evenwicht is dan weg, men is in de war en beleeft zichzelf praktisch niet meer als een eenheid. De gebeurtenissen hebben een kettingreactie veroorzaakt die een regressief proces op gang hebben gebracht. Zelfbeleving is niet hetzelfde als zelfbeeld. Het zelfbeeld zegt iets over de manier hoe je over jezelf denkt en naar jezelf kijkt. Het zelfbeeld is ook afhankelijk van wat je in je leven hebt meegemaakt. Zelfvertrouwen hangt nauw samen met je zelfbeeld. Heb je een negatief zelfbeeld dan betekent dat doorgaans dat je onzeker bent en jezelf niet veel waard vindt. Heb je een positief zelfbeeld dan denk je heel wat van jezelf en acht je jezelf in staat, dingen te doen die je prettig vindt en te kiezen voor wat je gelukkig maakt. Stoornissen in de zelfbeleving hebbe

Disfunctionele relatiepatronen

Relatiepatronen ontwikkelen zich vanaf de kindertijd tot en met de adolescentie in het gezin of met belangrijke andere verzorgers. Kinderen identificeren zich met hun verzorgers enerzijds om anderzijds ook hun eigen invloed te doen gelden in de omgang met elkaar. In de adolescentie ontwikkelen relatiepatronen zich in de sociale omgang met leeftijdgenoten. Een relatiepatroon ontstaat dus al vroeg in het leven en is meer een zichzelf repeterend complex van mechanismen dan alleen een gedrag. Door repetitie lijkt een relatiepatroon onveranderbaar. Een relatiepatroon wordt pas disfunctioneel als het steeds vaker leidt tot onenigheid en conflictsituaties, die resulteren in gevoelens van verlatenheid en verwaarlozing. Om in contact te blijven met wederkerige liefdegevoelens wordt dan steeds moeilijker. Wanneer het kind opgroeit, leert het dat er niet altijd aan zijn behoeften wordt voldaan. Dit creëert natuurlijk een spanningsveld tussen zijn verlangen en de realiteit. Om niet voortdurend

Systeemtherapie

Met systeemtherapie worden alle methodieken en strategieën bedoeld, die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van gezinnen met psychosociale problemen. Virginia Satir, een Amerikaanse psychologe, was een van de voornaamste gezinstherapeuten én grondlegger van de systeemtheorie, welke wordt gebruikt in de gezinstherapie. Enkele andere belangrijke grondleggers van de systeemtheorie zijn Murray Bowen, Carl Whitaker en Salvador Minuchin. Satir legt de nadruk op communicatie als emotionele ervaring. Zij gelooft dat spontaniteit, creativiteit, zich open stellen en het aangaan van emotionele risico’s centraal staan in de systeemtherapie, waarin met alle gezinsleden wordt gewerkt. Het genogram, ook wel ‘family mapping’ genoemd, en de beschrijving van het gezinsleven zijn belangrijke hulpmiddelen bij het in kaart brengen van de problematiek. De basisgedachte hierachter is, dat ieder kind, al bij de geboorte, meteen de regels en normen van het gezin oppikt; en om te overleven zich aan

Zelfgenezend vermogen

N ederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 1,9% meer antidepressiva dan in 2011. Meer jongeren en 65-plussers zijn antidepressiva gaan gebruiken. De stijging van het gebruik van antidepressiva komt overeen met de verwachting van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO gaf eerder aan dat in 2020 depressie volksziekte nummer 1 zal zijn. Naast antidepressiva is er bovendien een aanzienlijke stijging in de verstrekking van medicijnen die gebruikt worden bij ADHD. Ten opzichte van 2011 was er in Nederland een stijging van 14% tot 19% in verschillende leeftijdsgroepen. Een vergelijkbare stijging is te zien in Spanje. De Spaanse regering tracht momenteel de gezondheidszorg zoveel mogelijk te privatiseren. Op de lange termijn zal dit grote nadelige gevolgen hebben voor miljoenen mensen. Het zal steeds moeilijker worden voldoende adequate behandeling te ontvangen, omdat er onvoldoende financiële middelen zijn voor hulpverlening en medicijnen. Spanje heeft een hervorming nodig in de bested

Schuldbeleving

De laatste tijd wordt Spanje vrijwel wekelijks opgeschrikt door corruptieschandalen op alle niveaus; van de overheid tot het koningshuis aan toe. Meermaals is te zien hoe politici, leden van het koningshuis en andere gezagsdragers met schuldigheid omgaan. Het ‘om de hete brij heen draaien’ wordt vaker gebezigd, dan het overtuigd schuld bekennen met de intentie fatsoen en gerechtigheid te bereiken. Om schuld te kunnen voelen is een innerlijk besef van goed en kwaad nodig. Om schuld te kunnen ervaren is een zekere mate van volwassenheid nodig; zoals zelfvertrouwen en zelfwaardering om schuld te kunnen opmerken. Schuldbeleving heeft bovendien een sociaal aspect, daar het gekoppeld is aan normen en waarden door de cultuur bepaald. Denk eens aan een christelijke geloofsovertuiging waarin boetedoening, straf, berouw, vergeving centrale levensthema’s zijn. Schuldgevoel ontstaat wanneer je bewust of onbewust de ander kwetst; de ander hindert bij het vervullen van zijn behoeften; en zijn

Suïcide

Sinds het begin van de crisis wordt Spanje geregeld opgeschrikt door gevallen van zelfmoord vanwege de gedwongen ‘deshauscios’. Afgelopen week pleegde een bejaard echtpaar op Mallorca zelfmoord omdat zij de hypotheeklasten niet meer konden voldoen. Op diezelfde dag pleegde een 55-jarige man met een aanzienlijke huurschuld zelfmoord in het centrum van Alicante . Ook Nederland is onlangs opgeschrikt door een aantal zelfmoorden van adolescenten zoals: Anass Aouragh, Jessica Laney en Tim Ribberink. Hun motief was dat zij zich niet meer opgewassen voelden tegen de pesterijen van hun leeftijdgenoten. Spanje kent in vergelijking met Nederland, een lager zelfmoordcijfer. Het meest recente cijfer is van 2009 waarin Spanje per 100.000 inwoners gemiddeld 6,3 zelfmoorden telt en in Nederland 9,2. Zelfmoord is een actieve levensbeëindiging met de dood als gevolg. Mensen komen tot een dergelijke beslissing wanneer het leven voor hun totaal uitzichtloos is geworden. Een belangrijke oorzaak bij het p

Signalen van het lichaam

H et menselijk lichaam vertelt ongelofelijk veel over de mens en niet alleen over zijn stofwisseling, spiermassa en vetpercentage. In de modevormgeving gaat het vooral om het lichaamsmodel. Vrouwen worden getypeerd als appel, peer, plank of zandloper en mannen als zwaar, gespierd of slank. Niet alleen in de mode worden lichaamsmodellen geduid, ook in de psychotherapie bestaat er een therapeutisch standpunt waarin de lichaamsvorm als hulpmiddel wordt gebruikt om diepere psychische patronen te duiden en te analyseren. Alexander Lowen (Amerikaanse psychotherapeut) was een van de grondleggers van de bio-energetica. De leer waarbij lichaamshouding en lichaamstaal als wezenlijke hulpmiddelen in de psychotherapie worden ingezet. Hij was van mening dat de traditionele analyse daarin tekort schoot. Zijn interesse in de samenhang tussen lichaam en geest bracht hem in contact met Wilhelm Reich (Oostenrijks-Amerikaanse psychiater) die een lichaamsgerichte psychotherapie had ontwikkeld uitgaand