Huiselijk geweld

Inmiddels telt Spanje in 2011 al weer 27 doden ten gevolge van huiselijk geweld. De grootste groep daders én slachtoffers bevindt zich in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. Geweld tegen vrouwen is in Spanje wijd verbreid. Het lijken naweeën van het Franco regime, zijn 36-jarige bewind bepaalde mede de ongelijkheid tussen de seksen en moedigde het machismo aan. Bekend is dat het katholicisme een aanzienlijke en machtige positie had onder zijn regering. Franco was een groot vereerder van de heilige Teresa de Ávila, een mystica uit de 16de eeuw. Zij was rein, puur en christelijk; in de ogen van Franco een toonbeeld voor de Spaanse vrouw. Zij kreeg binnen de katholieke Spaanse maatschappij een keurslijf opgelegd en werd geacht te zorgen voor een kinderrijk gezin. Het gezin was de hoeksteen van de samenleving. De vader was autoritair en de kinderen moesten hem gehoorzamen. De vrouw was deugdelijk en leerde morele waarden en normen aan de kinderen. Handwerken, nijverheid, oplettendheid en vooral zuinigheid waren onlosmakelijk met haar moederschap verbonden. Zij mocht beslist geen aanleiding geven tot een slecht imago van het gezin. Er werd ook van haar verwacht dat zij de seksuele drift van haar man beteugelde.
De kerk predikte namelijk kuisheid en keurde abortus en het gebruik van condooms en/of voorbehoedsmiddelen af. Uiteraard waren er ook vrije vrouwen, die de kerkelijke dogma’s aan hun laars lapten en zich een bestaan op straat en in bordelen verwierven om zo in de seksuele behoefte van de Spaanse mannen te voorzien. Zelfs in onze tijd heeft de Spaanse man nog vaak een dominante rol binnen het gezin en lijkt hij het niet zo nauw te nemen met de huwelijkse gelofte. Het katholicisme wint tot dusverre nog steeds van het gezond verstand, gezien het groeiend aantal hiv-positieven (het hoogste van Europa) en een verdrievoudiging (de afgelopen 10 jaar) van het aantal gevallen met geslachtsziekten.
Huiselijk geweld komt overal voor, niet alleen in Spanje. Overigens is het niet verwonderlijk dat Spanje binnen Europa zelfs een koploper is, als het gaat om ‘vrouwvriendelijke‘ wetgeving. We spreken van huiselijk geweld wanneer het gaat om; lichamelijk geweld: duwen, knijpen, slaan, stompen, bijten, schoppen, de keel dichtknijpen, gooien met een voorwerp, verbranden van de huid en haren trekken. Onder geestelijk geweld wordt verstaan: kleineren, kort houden, opsluiten, treiteren, vernederen, bedreigen en huisdieren doden. En er is sprake van seksueel geweld, wanneer iemand tegen haar wil wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, te verrichten of te aanschouwen. Daders zijn eveneens te onderscheiden. Men spreekt van een psychopathische dader wanneer het deze aan spijt of berouw absoluut ontbreekt. Ondanks dat deze daders juist charmant en aardig overkomen, kunnen zij zich niet in de gevoelens van een ander verplaatsen. Vaker plegen zij een delict of vertonen antisociaal gedrag. Een ander type dader is de emotioneel geremde dader. Zij uiten zich nauwelijks en kunnen moeilijk over hun gevoelens praten. Zij kroppen zogezegd alles op en de innerlijke spanning komt vroeg of laat tot uitbarsting. Sommigen overheersen hun omgeving als een ware controller. Anderen zijn kil en afstandelijk. Circa 30% van de daders zijn van dit geremde type. Een derde type creëert herhaaldelijk een cyclus. Langzaam worden spanningen opgebouwd, die aanleiding geven voor jaloerse beschuldigingen van de vrouw waarvoor geen bewijs is. Feitelijk zijn deze daders bang om verlaten te worden en deze angst maakt dat zij gemakkelijk getriggerd worden tot razernij. Hun razernij staat niet in verhouding tot de werkelijke gebeurtenis; alsof er een rode waas voor hun ogen kwam. Na zo’n ontlading volgt een moment van ontkenning of berouw. Dikwijls gedraagt de dader zich als een kind die, nadat het iets fout heeft gedaan, weer goeie vriendjes met mama wil worden. Na een relatieve rustperiode neemt de cyclus weer een aanvang. Zo’n dader heeft twee gezichten; een ware Dr. Jekyll en Mr. Hide. 
Bron: http://www.redfeminista.org
Dit artikel werd op 4 mei in Hallo Weekblad gepubliceerd.